Ученичеството и усърдната молитва са гръбнакът на християнството

Posted by: | Posted on: октомври 21, 2016

Ученичеството е гръбнакът към: правенето на ученици, към усърдната молитва и истината, че само Исус е пътят към живота и спасението.

%d1%81%d1%85%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be

Исус когато бе на тази Земя преди 2016 години, Той правеше следното:

1) Исус ги канеше – Кого и по какъв начин ставаше това?„И когато ходеше край Галилейското езеро, видя двамата братя – Симон, наречен Петър, и брат му Андрей…“ (Матей 4:18-22)
Исус канеше хората да бъдат с Него. Чрез взаимоотношенията си с хората, Исус създаде ученици. Той събираше ученици. Призоваваше ги един по един.

В Матей 9 гл. 9 стих виждаме как Исус призова Матей. Тези хора бяха много обикновени човеци – като теб и мен. Но Христовият план бе да обучи тези няколко човека.

2) Исус живееше с тях – Как? Исус покани тези 12 човека Матей 10:2-4 (изчитам имената на учениците)да бъдат с Него. Той им стана приятел.
Исус използваше всеки момент с тях, за да им бъде житейски пример под Господството на Бога. Практическото ученичество при Исус беше всеки ден по няколко пъти.
В Матей 4:23-25 стих „23. Тогава Исус ходеше по цяла Галилея, и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ между людете.  24. И разнесе се слух за Него по цяла Сирия; и довеждаха при Него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, хванати от бяс, епилептици и парализирани; и ги изцели. 25. И подире Му вървяха големи множества от Галилея и Декапол, от Ерусалим и Юдея, и из отвъд Йордан“.
След като Исус бе събрал първите си двама ученика те заедно с Него виждат как чрез Исус се изцеляват болни. И тъй като Исус живее с тях и учениците живеят с Него се вижда как Исус постоянно говори на народите около Него.

3) Той ги учеше – Къде, как, колко? Исус Христос не само поучаваше, но ги учеше. Това Го правеше в синагогите, на поляната, на реката, на хълмовете, в домовете където някой друг, който реши и приемеше Исус за Свой Личен Спасител.
Христос учеше Своите ученици не само като им говореше (това така ще се прави, така ще се говори на хората и т.н.), но Исус им показваше пътя на любовта. Учениците Му трябваше първо да обикнат Бога, след това ближните си както себе си.

4) Той се молеше с тях и за тях – Как се молеше за тях и с тях ли?
Еф. 6:18 „молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии„
Той се молеше с тях когато бяха в страх и нямаха достатъчно доверие и вяра в Бога.
Исус се молеше за техния духовен растеж, за тяхното единство и за тяхната защита. Учителят им искаше тези 12 души да имаха стабилна и здрава духовна връзка с Бога и Той искаше те да бъдат в стабилен духовен растеж. Исус искаше учениците Му да бъдат в единство и в единодушие, за да може да върви Божията работа, за която са призвани.
Христос се молеше за тяхната защита да бъдат добре освен физически, но и духовно. Исус Христос представяше техните нужди пред Отца Си, както в сегашно време Той представя, застъпва се за нашите проблеми, нужди пред Бога, който е на небето. Исус се молеше усърдно за всяко нещо навсякъде.

В Деяния на апостолите 12:5 можем да видим кой от учениците на Исус се молеше усърдно: „ 5. И така, те вардеха Петра в тъмницата; а църквата принасяше пред Бога усърдна молитва за него.“

След това в 1 Петрово 4? :8„ 8. Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове.“

Учениците на Исус учеха своите вярващи „30. А моля ви се, братя, заради нашия Господ Исус Христос, и заради любовта, която е плод на Духа, да ме придружавате в усърдна молитва към Бога за мене, “ Римляни 15:30

Усърдна молитва пренасяше Илия: Яков 5:17 „  17. Илия беше човек със същото естество като нас; и помоли се усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест месеца; „

Усърдна молитва пренасяше и вдовицата пред съдията и той накрая и даде правото й, което беше нейно – Лука 18:1-8

5) Той ги подготви и изпрати – Къде? Накрая Христос изпрати и подготви учениците си да живеят вярата си в света. Исус ги изпрати да прогласят благата вест.
Задачата, която беше за учениците по онова време, в момента се отнася и за нас.
Задачите и задълженията не ни прескачат, но ние имаме тази привилегия да живеем вярата си в света и да призовем хората на покаяние и да създадем ученици.

Финал: Матей 10:5 и Матей 10: 16-23

Насърчение към вярващите:
Матей 10:40-42

Нели Данева

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Прочетете още:
Разбивач на Лабиринти

more Maze Games

Затвори